ตารางการคืนไฟของเหล็กชนิดต่างๆ
 

S600,S705,S390,S590,S690,S700
W100,W302,W303,W400
K100,K105,K107,K110,K245,K460,K510
M202,M238,M300,M314,M343,M390,M461
S600,S705,S390,S590,S690,S700(เหล็กไฮสปีด) 
W100,W302,W303,W400(เหล็กน้ำมันงานร้อน)  
K100,K105,K107,K110,K245,K460,K510(เหล็กน้ำมันงานเย็น)  
M202,M238,M300,M314,M343,M390,M461(เหล็กแข็งแม่พิมพ์พลาสติก)